Kategoria: Produkty które leczą

AFORYZM HIPOKRATESA

Soja ma natomiast zapobiegać schorzeniom układu krążenia, otyłości, niektórym nowotworom, w tym rakowi piersi, chorobom nerek i osteoporozie. By uzupełnić tę listę, należy wspo­mnieć o niektórych warzywach, jak czo­snek i cebula, które spożywane w dużych ilościach zapobiegają starzeniu się ko­mórek i zwiększają wzmacniające działa­nie innych produktów spożywczych. Nie mówimy tu więc o lekarstwach, lecz o zwykłych produktach, które potra­ fią zapobiegać i leczyć liczne schorzenia wynikające z braku pewnych substancji odżywczych. Stanowią one idealną od­powiedź na słynny aforyzm Hipokratesa: „Niech pożywienie będzie waszym lekar­stwem, a lekarstwo pożywieniem”.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

UPRAWIAJMY WŁASNY OGRÓDEK

Znając zdobycze współczesnej medy­cyny, często z pobłażaniem odnosimy się do absurdalnych teorii dotyczących terapii bądz fizjologii, ogłoszonych w przeszłości. Niemniej medycyna to kociołek, w którym mieszają się naj­bardziej nieprawdopodobne sny i nie­podważalne prawdy. Nieporównywalne z niczym bogactwa minionych wieków mieszczą w sobie zarówno ferment, z którego zrodziła się dzisiejsza medycy­na naukowa, jak i groteskowe – naszym zdaniem – teorie, często klasyfikowane jako „babcine rady”. Jak zauważyliśmy, zabiegi terapeu­tyczne mogą przybierać najróżniejsze for­my, o wiele bardziej złożone, niż mógł to sobie wyobrazić naukowiec z przeszłości. Kilka słów należy się teraz poję­ciom takim, jak „skuteczność w medy­cynie” i „zabieg terapeutyczny”.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

ZIOŁOLECZNICTWO

Stawia­nie sobie pytań na temat ziołolecznictwa i próba ocenienia go nie oznacza auto­matycznie propagowania tego sposobu leczenia ani też oskarżania go w imię ortodoksyjnych zasad. Przede wszystkim należy przypomnieć, że misją medycyny jest oczywiście leczenie cierpiących, ale też — co najważniejsze — zapobieganie chorobom wśród ludzi zdrowych. Nasz system ochrony zdrowia zaj­muje się dziś niemal wyłącznie aspek­tem leczenia, profilaktyka zaś od mniej więcej pół wieku jest zaniedbywana lub wręcz całkowicie porzucana. Częściowo tłumaczy to fakt, że my, ludzie Zacho­du, nie krzewiliśmy nigdy tradycji me­dycyny profilaktycznej, gdyż w naszym mniemaniu koncepcja zdrowia przeciw­stawia się pojęciu choroby; unikamy wszelkich dolegliwości, których boimy się tak samo jak śmierci. Dlatego wła­śnie nasza medycyna za cel stawiała so­bie wyłącznie walkę z chorobą.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

NA PIERWSZYM MIEJSCU

Tymczasem medycyna tradycyj­na, a w szczególności chińska, zawsze na pierwszym miejscu stawiała profi­laktykę. Zgodnie z panującymi w tym kraju przekonaniami choroba oznacza pewne zaburzenie, ponieważ zaś zdro­wie jest odpowiednikiem równowagi, każde schorzenie jest oznaką jej naru­szenia. Tak więc priorytetem staje się nie tyle choroba, ile dążenie do odzyskania równowagi. Swego czasu lekarze chiń­scy otrzymywali wręcz wynagrodzenie tylko wtedy, gdy ich pacjent miewał się dobrze, a nie gdy chorował – to tym bardziej skłaniało ich do dbałości o to, by ich podopieczni pozostawali w jak najlepszym zdrowiu. Zacytujmy tutaj słowa cesarza z księgi Nei Jing. „Mędrcy nie leczą tych, którzy już są chorzy; instruują natomiast tych, którzy jeszcze nie zapadli na zdro­wiu.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!

MEDYCYNA KLASYCZNA I TRADYCYJNA

Dobry lekarz interweniuje, zanim choroba się rozwinie. Zły lekarz interwe­niuje, gdy choroba już się rozwinęła”. Właśnie taki stosunek do zdrowia i choroby najbardziej różni medycynę klasyczną i naturalną. Medycyna kla­syczna uważa, że ciało to swego rodza­ju maszyna, a choroba to jej awaria lub problem z funkcjonowaniem niektó­rych elementów. Medycyna tradycyjna natomiast patrzy na człowieka całościo­wo jako na żyjącą komórkę wszechświa­ta. Na płaszczyźnie zdrowia i choroby nauka ta interesuje się przede wszystkim prawami rządzącymi zdrowiem, a nie chorobą. O wiele bardziej niż części cia­ła dotknięte chorobą zajmują ją części zdrowe, gdyż to one będą mogły przy­wrócić organizmowi równowagę.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!